Stowarzyszenie Żywica

Na podstawie poniższych aktów prawnych zgłoś nielegalną wycinkę:

 • burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi miasta 
 • konserwatorowi zabytków – jeśli drzewo znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko – jeśli drzewo znajduje się na obszarze chronionym bądź jest siedliskiem chronionego gatunku 
 • na policję 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614)

Art. 83

1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

2a. Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Art. 88

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 16;
6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 8.

Na podstawie poniższych aktów prawnych zgłoś niszczenie drzewa:

 • burmistrzowi, wójtowi, prezydentowi miasta 
 • konserwatorowi zabytków – jeśli drzewo znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowisko – jeśli drzewo znajduje się na obszarze chronionym bądź jest siedliskiem chronionego gatunku 
 • na policję 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614)

Art. 87a. 
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
 
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Kara za ZNISZCZENIE drzewa wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Karze podlega także uszkodzenie drzewa poprzez usunięcie powyżej 30% całej korony w sposób niedozwolony. Ustalona jest ona w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa.

 

Art. 88 ust. 1 pkt 3

„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę
pieniężną za zniszczenie drzewa lub krzewu.” (z zastrzeżeniem Art. 90 ust.2.) 

Art. 181 ust. 1
„Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2018 poz. 618)

Art. 144 ust. 2-3

„2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec
nawiązkę do wysokości 500 złotych.”

Powołując się na poniższe akty prawne zgłoś nieprawidłowości:

 • kierownikowi budowy
 • inwestorowi
 • na policję
 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.0.1614)
Art. 87a. ust. 1-2

„1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem
sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki
drzewa.”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.0.799)
Art. 74 ust. 1-2
„1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić
oszczędne korzystanie z terenu.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności
projektanci oraz organy administracji ustalające warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz organy administracji właściwe do spraw
wywłaszczania nieruchomości.”

Art. 75 ust. 1
„W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania
terenu i stosunków wodnych.”